Źródło: AC Group, Materiały prasowe

Dlaczego warto tworzyć inkluzywne miejsce pracy?

Inkluzywność to aktualnie jeden z najważniejszych trendów społecznych. To pojęcie, które oznacza dążenie do stworzenia takich warunków i środowiska, w którym wszyscy ludzie, niezależnie od różnic w wieku, płci, rasy, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyznania, itp., będą czuli się akceptowani i uwzględniani. Na czym polega inkluzywność w biznesie i dlaczego jest taka ważna?

Różnorodność i inkluzywność stają się kluczowym elementem dla pracodawców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi pracownikami oraz pozyskiwać i utrzymywać talenty w swoich organizacjach. Wyniki badania Deloitte Trendy HR 2017 wskazują, że 69% szefów HR i członków zarządów uważa kwestie różnorodności i inkluzywności za ważne lub bardzo ważne.

Inkluzywny biznes

Polityka inkluzywności i różnorodności to podejście firmy do tworzenia środowiska pracy, w którym każdy pracownik, niezależnie od swoich różnic, ma szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału. To coś więcej niż tylko walka z dyskryminacją, ale również celowe działanie na rzecz wykorzystywania różnorodnych punktów widzenia, doświadczeń i pomysłów. Dzięki temu można budować zespół bardziej zróżnicowany i twórczy, co jest korzystne dla wyników biznesowych firmy.

Aby zapewnić różnorodność, pracodawcy podejmują działania w obszarach takich jak: rekrutacja, rozwój zawodowy, wynagrodzenia i równoważenie życia zawodowego z rodzinnym. Najważniejsze jednak jest oddziaływanie na kulturę organizacyjną. Firmy angażują kadrę zarządzającą w inicjatywy dotyczące inkluzywności, definiują wskaźniki, prowadzą szkolenia na temat nieuświadomionych stereotypów, rozwijają programy monitoringowe i sponsoringowe.

Dlaczego warto tworzyć inkluzywne miejsce pracy?

Promowanie różnorodności w miejscu pracy jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu organizacji i stworzenia przyjaznego środowiska pracy. Chociaż coraz więcej mówi się na ten temat, wielu pracodawców, szczególnie właścicieli mniejszych firm, jest niepewnych co do inwestycji w takie działania. Warto zwrócić uwagę, że dbanie o inkluzywność i różnorodność daje korzyści nie tylko dla mniejszości etnicznych i kulturowych, osób z niepełnosprawnościami, środowisk LGBTQ+ czy pracowników powyżej 50 roku życia, ale jest ważne także w kontekście wszystkich pozostałych pracowników.

Kilka najważniejszych korzyści:

  1. Lepsze wyniki biznesowe – wg badań McKinsey & Company firmy, które cechują się różnorodnością pod względem płci mają o 35% więcej szans na to, że uzyskają lepsze wyniki finansowe w porównaniu do średniej krajowej w danej branży. Z kolei Harvard Business Review podkreśla, że firmy dbające o różnorodność kulturową posiadają o 70% większe szanse na uzyskanie dostępu do nowych rynków od firm homogenicznych.

  2. Przyciąganie utalentowanych specjalistów – na współczesnym konkurencyjnym rynku pracy, wiele osób poszukuje firm, które cenią sobie inkluzywność i różnorodność. Mając silną politykę różnorodności, pracodawca może pokazać potencjalnym kandydatom, że jego firma jest miejscem, w którym ceni się otwartość na innych.

  3. Efektywniejsze rozwiązania i innowacje – raport Deloitte wykazał, że różnorodność w miejscu pracy jest źródłem kreatywności, zwiększając produktywność o 20%. To prawdopodobnie dlatego, że różnorodność perspektyw i pomysłów może prowadzić do bardziej innowacyjnego podejścia i lepszych decyzji. Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz promowanie interakcji i dzielenia się pomysłami znacznie przyczyniają się do kreatywności i innowacyjności zróżnicowanych zespołów. Pracownicy, którzy czują się dobrze, niezależnie od swojej rasy, wieku, płci, wyznania lub orientacji, są bardziej zaangażowani w inicjatywy i projekty

  4. Większy poziom satysfakcji pracowników – szacunek i docenianie pracownika znacząco wpływają na jego satysfakcję z wykonywanej pracy, a także budują jego poczucie przynależności do organizacji. To motywuje do dalszych starań oraz do lojalności wobec firmy.

Jakie działania warto podejmować w kontekście inkluzywności i różnorodności?

Pracodawcy, którzy chcą zadbać o tworzenie inkluzywnego miejsca pracy, powinni zadbać o:

  • Zapewnienie równych szans – można to osiągnąć poprzez wdrożenie sprawiedliwych i przejrzystych procesów rekrutacji i awansu.

  • Promowanie otwartej komunikacji – zachęcanie do otwartej i szczerej komunikacji może pomóc w budowaniu zaufania i zrozumienia wśród pracowników oraz w tworzeniu bardziej integracyjnego miejsca pracy.

  • Oferowanie elastycznych form pracy – zapewnienie elastycznych form pracy, takich jak telepraca lub elastyczne godziny pracy, może pomóc w dostosowaniu się do potrzeb pracowników z różnych środowisk.

  • Różnorodność na kierowniczych/managerskich stanowiskach – reprezentacja zróżnicowanych środowisk na szczeblach kierowniczych ma kluczowe znaczenie dla promowania inkluzywności w miejscu pracy.

Inkluzywność i różnorodność to nie jedynie modne terminy – to trendy, który będą się nasilały, a firmy pragnące być konkurencyjne na rynku i dążące do rozwoju, powinny jak najszybciej zaopiekować się tym obszarem w swoich organizacjach.

Źródła informacji:

Raport Devire “Od świadomości do działania. Tworzenie inkluzywnego środowiska pracy”

Artyluł Delloite “ Każdy pracownik chce być wysłuchany – budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej”