POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ACGROUP

§ 1
[informacje ogólne]

 1. Strona internetowa acgroup.pl (dalej: „Strona Internetowa”) jest prowadzona przez AC Group Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Opatkowicka 10A/10, 30-499 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000518195, NIP: 9442246553, kapitał zakładowy 7 000 zł.
 2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”).
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy skorzystaniu z Użytkownika z formularza kontaktowego oraz przy zapisie do newslettera), stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych oraz stosowania narzędzi takich jak Google Analytics.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, lokalizacji, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2
[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AC Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Opatkowicka 10A/10, 30-499 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000518195, NIP: 9442246553, kapitał zakładowy 7 000 zł.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 3. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej (w tym w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych) może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
  1. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – przesyłania newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi marketingowe.
 5. Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym dane Użytkownika mogą zostać tam przekazane. Administrator korzysta z usług podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem.
 6. Dane przetwarzane w celu:
  1. skontaktowania się z Użytkownikiem – Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
  2. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych – Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;
  3. prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – przesyłania newslettera – Administrator przetwarza do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej.
 7. Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych oraz podmioty świadczące usługi marketingowe.
 8. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Użytkownik, którego dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie skorzystanie z formularza kontaktowego lub otrzymywanie newslettera.
 11. Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3
[pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych]

 1. W ramach działalności Strony Internetowej są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące.
 2. Pliki cookies mogą być:
  1. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
  2. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:
  1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Stronie Internetowej;
  2. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej a następnie tworzenia statystyk analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
  3. zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień Strony Internetowej.
 4. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 5. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
 7. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
  1. przeglądarka Firefox;
  2. przeglądarka Chrome;
  3. przeglądarka Internet Explorer;
  4. przeglądarka Microsoft Edge;
  5. przeglądarka Opera;
  6. przeglądarka Safari.
 9. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, które służy do analizy statystyk stron internetowych.
 10. Administrator korzysta z tzw. wtyczek społecznościowych, w szczególności poprzez integrację z serwisami Facebook, LinkedIn oraz Instagram (dalej: „Serwisy”). Administrator może umieścić na Stronie Internetowej przyciski powiązane z Serwisami. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do Serwisów. Używając odpowiedniego przycisku użytkownik loguje się w wybranych Serwisach, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firm prowadzących te Serwisy.