REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
[postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb działania Sklepu Internetowego, w tym także opisuje zasady zawierania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz procedurę odstąpienia od Umowy i reklamacji Towarów.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://acgroup.pl/agregaty i jest prowadzony przez spółkę AC Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Opatkowickiej 10A/10, 30-499 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518195, NIP: 9442246553, kapitał zakładowy: 7 000 zł, adres e-mail: biuro@acgroup.pl.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:
  1) usługę Konta;
  2) usługę umożliwiającą złożenie Zamówienia i zakup Towaru.
 1. Kupujący, w ramach korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do podejmowania czynności o charakterze bezprawnym, jak również naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w tym do nieprzesyłania treści o takim charakterze.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub złożenia przez Kupującego Zamówienia i zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

§ 2
[definicje]

Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1) Konto – oznacza funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiającą, po zalogowaniu się do Sklepu za pomocą indywidualnego adresu e-mail i hasła, wgląd w historię Zamówień dokonanych przez Kupującego i jego dane;
2) Konsument – oznacza Kupującego będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Kupującego będącego osobą fizyczną i zawierającego Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) Kupujący – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub ułomną osobę prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie;
4) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
5) Sklep/Sklep Internetowy – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://acgroup.pl/agregaty;
6) Sprzedawca – oznacza podmiot wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
7) Towar – oznacza rzecz oferowaną przez Sprzedawcę do zakupu, dostępną w Sklepie Internetowym;
8) Umowa/Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawieraną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
9) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, określające rodzaj i liczbę Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu, dane Kupującego oraz formę płatności i dostawy Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3
[wymagania techniczne]

Korzystanie ze Sklepu przez Kupującego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez niego:
1) urządzenia z dostępem do Internetu;
2) aktywnego konta poczty elektronicznej;
3) zainstalowanej na urządzeniu przeglądarki internetowej Microsoft Edge w wersji 102 lub wyższej, Google Chrome w wersji 102 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 101 lub wyższej, Opera w wersji 87 lub wyższej albo Safari w wersji 15 lub wyższej, z włączoną obsługą plików cookies.

§ 4
[usługa Konta]

 1. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie oraz dobrowolnie.
 2. Posiadanie Konta przez Kupującego nie jest konieczne dla skutecznego złożenia Zamówienia.
 3. Umowa o prowadzenie Konta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może być zawarta przed lub w trakcie składania Zamówienia, pod warunkiem:
  1) podania przez Kupującego danych określonych w formularzu (takich jak imię, nazwisko oraz adres e-mail);
  2) ustanowienia hasła do Konta;
  3) zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu;
  4) kliknięcia przycisku „Zarejestruj się” widocznego pod formularzem.
 1. Z chwilą dokonania przez Kupującego czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej usługi Konta. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 3, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o utworzeniu Konta.
 3. Kupujący loguje się na Konto poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustanowionych przy zakładaniu Konta oraz wybranie przycisku logowania.
 4. Z danego Konta może korzystać wyłącznie Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę dotyczącą usługi Konta. Kupujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy, a także nie udostępniać osobom trzecim danych logowania do Konta.
 5. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Kupującego umowy dotyczącej usługi Konta. W celu rezygnacji z usługi Konta, Kupujący może wysłać odpowiednie żądanie do Sprzedawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Po otrzymaniu ww. żądania Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni, usunie Konto wraz ze wszystkimi danymi zebranymi w związku z korzystaniem z Konta.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§ 5
[składanie Zamówień i zawarcie Umowy]

 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu dokonanie zakupu Towarów w Sklepie Internetowym na podstawie Umowy Sprzedaży. Umowa jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest złożenie przez Kupującego Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia przez Kupującego wymaga:
  1) wybrania przynajmniej jednego Towaru poprzez dodanie go do elektronicznego koszyka;
  2) wybrania opcji „Przejdź do płatności”;
  3) wypełnienia aktywnych pól formularza zamówienia poprzez podanie wymaganych w nich danych, takich jak: imię, nazwisko, adres, na który ma zostać doręczony Towar, telefon, adres e-mail;
  4) wybrania formy płatności oraz sposobu doręczenia Towaru spośród opcji wskazanych w formularzu Zamówienia;
  5) zaznaczenia odpowiednich pól pod formularzem Zamówienia, poprzez które Kupujący oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;
  6) potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Podczas składania Zamówienia, Kupujący może opcjonalnie zaznaczyć odpowiednie pola dotyczące stworzenia Konta lub wysłania Towaru na inny adres niż korespondencyjny Kupującego, jak również zgłosić komentarz (uwagi) do Zamówienia.
 2. Do zawarcia Umowy konieczne jest wykonanie przez Kupującego czynności, o których mowa w ust. 1.
 3. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Kupującego Zamówienia, w ramach którego ma on obowiązek zapłacić cenę Towaru wraz z kosztami doręczenia Towaru, a tym samym zawarcie Umowy Sprzedaży. Przed wybraniem ww. przycisku Kupujący ma możliwość zrezygnowania ze składania Zamówienia w dowolnym momencie.
 4. Do momentu złożenia Zamówienia Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością elektronicznego koszyka, tj. dodawać do koszyka kolejne Towary lub usuwać je z koszyka.
 5. Kupujący może złożyć Zamówienie przy użyciu Konta. Skorzystanie z funkcjonalności Konta nie jest obligatoryjne dla zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.
 6. Zamówienie może być również złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie przez Kupującego zapytania na adres e-mail: angelika.baran@acgroup.pl W takim przypadku do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę warunków sprzedaży Towaru obejmujących w szczególności: liczbę sztuk, cenę, koszty oraz termin dostawy Towarów.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych oraz zgodnych z rzeczywistością danych.
 8. Łączna wartość Zamówienia, będąca kwotą należną Sprzedawcy, obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru. Ww. kwota będzie widoczna w momencie dokonywania zakupu przez Kupującego, tj. na etapie podsumowania koszyka.
 9. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Kupującego wskazany w formularzu Zamówienia, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail dotyczącą potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 10. W razie, gdyby po złożeniu Zamówienia okazało się, że nie może ono być w całości lub w części przez Sprzedawcę zrealizowane w czasie na to przewidzianym, w szczególności ze względu na brak dostępności Towaru w ww. okresie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o tej okoliczności, zaś Kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w zakresie, w jakim zachodzi niemożliwość realizacji Zamówienia.
 11. Sprzedawca utrwala i zabezpiecza fakt zawarcia z Kupującym Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 12. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawi paragon lub, na życzenie Kupującego, fakturę VAT. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu Zamówienia, a także podać dane firmy, takie jak numer NIP.
 13. Kupujący wyraża zgodę na doręczenie mu faktur drogą elektroniczną.

§ 6
[Towary i ich dostawa]

 1. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne w Sklepie Internetowym w zakładce Oferta.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Cena Towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym jest podana w polskich złotych i jest ceną brutto.
 4. Koszt przesyłki zawarty jest w cenie Towaru.
 5. Koszty dostawy Towaru uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy doręczenia oraz liczby i gabarytów zamówionych Towarów.
 6. Sprzedawca może udzielić rabatu na Towar, na warunkach opisanych w Sklepie Internetowym. Każdorazowo w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących obowiązujących rabatów, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Czas realizacji Zamówienia uzależniony jest od dostępności, rodzaju i liczby zamawianego Towaru i wynosi 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 8. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania wartości Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 1. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji
 1. Do momentu nadania przesyłki z zamówionym Towarem, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia możliwości wprowadzenia zmian w Zamówieniu.
 2. Towary zamawiane w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w Regulaminie są doręczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Złożenie zamówienia towaru oraz rezerwacja towaru oznaczają akceptację zasad regulaminu dostępnego w zakładce Regulamin.
 4. Sprzedawca doręcza Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu na wskazany przez Kupującego adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący może też osobiście odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy (ul. Bugajska 58, 26-085 Kostomłoty Drugie) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedawcą w celu ustalenia terminu odbioru.
 5. Towary dostarczane są w dni robocze (rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 6. Niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy środkami pieniężnymi Kupującego, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedawca przesyła Kupującemu zamówiony i opłacony Towar.
 7. W przypadku doręczenia Towaru za pośrednictwem kuriera, Kupujący ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu Towaru nastąpiło jego uszkodzenie, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera, przy czym Sprzedawca rekomenduje sporządzenie w takim wypadku protokołu szkody.

§ 7
[formy płatności]

 1. Kupujący, składając Zamówienie, może skorzystać z następujących form płatności:
  1) płatności z góry przelewem tradycyjnym – rozumianej jako dokonanie przez Kupującego 32 1140 2004 0000 3902 7821 1157;
 1. W ramach jednego Zamówienia Kupujący może wybrać tylko jedną formę płatności.
 2. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym ma obowiązek dokonać płatności w terminie 3 dni od zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry szybkim przelewem online ma obowiązek dokonać płatności w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 4. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność za pobraniem dokonuje zapłaty przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar.
 5. Nieopłacenie Zamówienia w terminie na to przewidzianym (tj. w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności terminie wskazanym w ust. 3-5 powyżej) skutkuje anulowaniem Zamówienia.

§ 8
[prawo odstąpienia od Umowy]

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, na warunkach określonych poniżej.
 2. W celu odstąpienia od Umowy, Konsument powinien w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży złożyć odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg z momentem dostarczenia Towaru Konsumentowi.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolnej formie, w szczególności w formie dokumentowej (poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy), jak również drogą pisemną.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę tę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Konsument, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy (bądź innej upoważnionej przez Sprzedawcę osobie) Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru przed jego upływem.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim wypadku Sprzedawca zyskuje uprawnienie do dochodzenia od Konsumenta odpowiedniego odszkodowania. Zmniejszenie wartości Towaru może polegać w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia i naprawy, o ile Towar nie może być już oferowany jako nowy, czy też na obiektywnie uzasadnionej utracie dochodu przez Sprzedawcę, która jest związana ze sprzedażą zwróconego Towaru jako towaru używanego.
 12. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Konsument powinien obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.

§ 9
[odpowiedzialność Sprzedawcy]

 1. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz posiadają wszelkie wymagane prawem atesty.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru wolnego od wad. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta, w tym w szczególności na podstawie przepisów o rękojmi na zasadach tam opisanych.
 3. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w niniejszym paragrafie, gdy Kupującym nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564 Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem przypadku, gdy strony poczyniły odmienne ustalenia.
 4. W przypadku, gdy okaże się, że Towar ma wadę fizyczną, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien umieścić dane umożliwiające Sprzedawcy zidentyfikowanie Kupującego oraz Zamówienia (takie jak: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, data złożenia Zamówienia, okoliczności faktyczne uzasadniające złożenie przez Kupującego reklamacji Towaru). Niezawarcie w oświadczeniu reklamacyjnym ww. danych nie ma wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 6. Reklamację Kupujący może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe dla skutecznego złożenia reklamacji.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni do jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji we wskazanym terminie, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 8. Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta danego Towaru. W takim przypadku do każdego zakupionego produktu Sprzedawca dołączy dokument gwarancyjny Towaru, o ile został on wystawiony przez producenta. Dokument gwarancyjny powinien określać warunki gwarancji i szczegóły procedury gwarancyjnej. W przypadku braku dokumentu gwarancyjnego, termin rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego wyniesie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia.
 9. Koszty odesłania reklamowanego Towaru przez Konsumenta obciążają Sprzedawcę.

§ 10
[polubowne rozwiązywanie sporów]

 1. Sprzedawca oświadcza, że będzie w miarę możliwości dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w wyniku korzystania ze Sklepu, w tym ze złożonych przez Konsumenta Zamówień.
 2. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 3. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych (np. http://wiih.org.pl/index.php).

§ 11
[zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach, zmiany technologiczne lub inne zmiany.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Sklepie.
 3. Każdy Kupujący zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach, wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy Sprzedaży i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia tej Umowy lub złożenia Zamówienia przez Kupującego.

§ 12
[kontakt ze Sprzedawcą]

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
  1) listownie na adres: ul. Opatkowicka 10A/10, 30-499 Kraków;
  2) e-mailowo na adres: angelika.baran@acgroup.pl;
  3) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://acgroup.pl/agregaty.

§ 13
[postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Sklepie (tj. na stronie internetowej pod adresem https://acgroup.pl/agregaty) oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw związanych z Umową jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, przy czym to postanowienie nie dotyczy Konsumenta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Kupujących będących Konsumentami również Ustawa o prawach konsumenta.
 4. Sprzedawca informuje, że w działalności Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy techniczne lub inne przerwy uniemożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego. Wynikają one w szczególności z konieczności podjęcia prac technicznych, konserwacyjnych lub innych prac nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu Internetowego. Sprzedawca dołoży wszelkiej staranności, aby przerwy w działalności Sklepu Internetowego były jak najmniej uciążliwe dla Kupujących.
 5. Zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności teksty, grafiki i zdjęcia są chronione są prawami własności intelektualnej, a korzystanie z nich wymaga zgody Sprzedawcy.
 6. Załącznikami do Regulaminu są: wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz wzór reklamacji.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2023 r.

Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Wzór formularza reklamacji.